อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

รายงานคลังสินค้า

รายงานสินค้าคงคลังช่วยให้คุณเห็นปริมาณและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในคลังในขณะที่ดูรายงาน.

นอกจากนั้นคุณยังสามารถดูประวัติการทำธุรกรรมการรับเข้าและส่งออกของผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ใด ๆ

เพื่อเข้าดูรายงานสินค้าคงคลังจากหน้าจอภาพรวมให้เลือกดูรายละเอียด > เลือกคลังสินค้า

หรือเลือกเพิ่ม > รายงาน > เลือกคลังสินค้า

ภาพรวมรายงานคลังสินค้าแสดงตัวชี้วัดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการดำเนินงานคลังสินค้า

 • ค่าสินค้าคงคลังตอนสิ้นงวด
 • จำนวนสินค้าคงคลังตอนสิ้นงวด
 • Giá trị nhập / xuất trong kỳ

คุณสามารถเลือกช่วงเวลาและสาขาเพื่อดูรายงานได้โดยคลิกที่วันที่และสาขา:

 • ระยะเวลา: วัน / สัปดาห์ / เดือน / หรือ 1 ช่วงเวลาที่กำหนดเอง
 • สาขา: เลือกเพื่อดูสาขาเดียว หลายสาขา หรือทั้งหมด

หากต้องการดูรายละเอียดของตัวชี้วัดรายงานคลิกเพื่อเลือกรายงานที่เกี่ยวข้องในส่วนรายงานโดยละเอียด:

ระบบการรายงานสินค้าคงคลังในแอปพลิเคชันการจัดการการขาย Sapo มีรายงาน 5 ประเภทหลัก:

1. รายงานสินค้าคงคลัง

รายงานสินค้าคงคลังจะแสดงมูลค่ารวมและปริมาณสินค้าในคลัง

หากต้องการดูรายงานสินค้าคงคลังจากหน้าจอภาพรวมแอปพลิเคชันให้เลือกดูรายละเอียด > คลังสินค้า > รายงานสินค้าคงคลัง

ด้วยส่วนรายงานสินค้าคงคลังคุณสามารถดูข้อมูลที่จำเป็นเช่น:

 • จำนวนสินค้าคงคลังและต้นทุนของผลิตภัณฑ์
 • จำนวนสินค้าคงคลังทั้งหมดของสาขาเดียวและทั้งหมด
 • มูลค่าสินค้าคงเหลือรวมของสาขาเดียวและทั้งหมด

หมายเหตุ:

ราคา (MAC) = (มูลค่าสินค้าคงคลัง + มูลค่าสินค้ารับเข้าคลัง) / (จำนวนสินค้าคงคลัง + จำนวนสินค้ารับเข้าคลัง)

ได้แก่

 • ราคา: (MAC): คือต้นทุนเฉลี่ยหลังการรับเข้าแต่ละครั้ง จะคำนวณแยกกันสำหรับแต่ละสินค้าในแต่ละคลังสินค้า ต้นทุนนี้ใช้ในการบันทึกกำไรขาดทุนของร้านค้า
 • มูลค่าสินค้าคงคลัง = จำนวนสินค้าคงคลังก่อนเข้า*ราคา MAC ก่อนเข้า
 • มูลค่าสินค้ารับเข้าคลัง = จำนวนเข้าคลัง * ค่ารับเข้าคลัง

  คุณสามารถเลือกวันที่ที่ต้องการเพื่อดูรายงานสินค้าคงคลังได้

  ใช้ตัวกรอง เพื่อกรองรายงานตามสาขาสถานะเวอร์ชันหรือประเภทผลิตภัณฑ์.

  ด้วยฟังก์ชั่นการค้นหา คุณสามารถค้นหาตาม ชื่อ รหัส SKU บาร์โค้ด เพื่อดูรายงานสินค้าคงคลังสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว:

  นอกจากนั้นคุณสามารถใช้คุณสมบัติการหมุนหน้าจอเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

  2. สมุดรายงานสินค้า

  หากต้องการดูรายงานสินค้าคงคลังจากแดชบอร์ดให้เลือกดูรายละเอียด > คลังสินค้า> สมุดรายงานสินค้า

  สมุดรายงานสินค้าช่วยให้คุณจัดการสินค้ารับเข้า สินค้าส่งออก และข้อมูลสินค้าคงคลัง

  หมายเหตุ:

  - มูลค่าสินค้าเข้าคลัง = จำนวนสินค้าเข้าคลัง * ราคารับเข้า

  • จำนวนสินค้าเข้าคลัง: จำนวนสินค้าที่รับเข้าคลังสินค้าตามเกณฑ์รายงานการเบิกสินค้า
  • ราคารับเข้า: รวมส่วนลดภาษีและค่าบริการเมื่อรับเข้า

  - มูลค่าสินค้าส่งออก = จำนวนสินค้าออกจากคงคลัง x ต้นทุน

  • จำนวนสินค้าออกจากคลัง: จำนวนสินค้าหมดตามเกณฑ์ที่เลือกในรายงาน
  • ต้นทุน: ราคา (MAC) ในเวลาที่ออกจากคลังสินค้า

   คุณสามารถกรองช่วงเวลาเพื่อดูรายงานตามความต้องการของคุณ คุณสามารถเลือกตามวัน สัปดาห์ เดือน หรือช่วงเวลาที่กำหนดเอง

   คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นค้นหาเพื่อค้นหาประวัติการสร้าง การรับเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์ตามชื่อ / SKU / บาร์โค้ดได้อย่างรวดเร็ว

   ใช้ตัวกรอง เพื่อกรองตามสาขา สถานะเวอร์ชัน แหล่งระเบียน และประเภทผลิตภัณฑ์

   นอกจากนั้นคุณสามารถใช้คุณสมบัติการหมุนหน้าจอเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

   3. ความเคลื่อนไหวของสินค้า

   รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าจะสังเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าเช่น สินค้าในคลังตอนเริ่มต้น ยอดคงเหลือสิ้นสุด จำนวนการหมุนเวียนในช่วงเวลา ... ช่วยคุณในการวางแนวคลังสินค้าหลัก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

   หากต้องการดูรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าจากหน้าจอภาพรวมให้เลือกดูรายละเอียด> คลังสินค้า> ความเคลื่อนไหวของสินค้า

   หน้าจอรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า

   หมายเหตุ:
   มูลค่าคงเหลือสิ้นงวด = มูลค่าคงเหลือต้นงวด + มูลค่ารับเข้า - มูลค่าส่งออก
   • มูลค่าคงเหลือต้นงวด: มูลค่าคงเหลือสิ้นงวดที่แล้ว
   • มูลค่ารับเข้า: รวมมูลค่าของสินค้าใหม่ สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น สินค้าที่ได้รับจากคลังสินค้าอื่น สินค้าที่ส่งคืนและยกเลิกการจัดส่ง
   • มูลค่าการส่งออก: รวมมูลค่าสินค้าของพลิตภัณฑ์ที่ขาย คืนซัพพลายเออร์ สินค้าย้ายจากคลังสินค้าอื่นและสินค้าคงคลังลดลง

   มูลค่าการรับเข้าและส่งออกได้คำนวณโดยจำนวนสินค้าคูณด้วยราคารับเข้า (สำหรับการนำเข้าใหม่ การเพิ่มสินค้าคงคลัง สินค้าที่ได้รับจากคลังสินค้าอื่นๆและคืนสินค้าให้กับซัพพลายเออร์) หรือราคาต้นทุน (สำหรับการคืนสินค้า ยกเลิกการจัดส่ง การย้ายจากคลังสินค้าอื่นและการลดสินค้าคงคลัง)

   คุณสามารถกรองช่วงเวลาเพื่อดูรายงานตามความต้องการของคุณ คุณสามารถเลือกตามวัน สัปดาห์ เดือน หรือช่วงเวลาที่กำหนดเอง

   คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นค้นหาเพื่อค้นหาความเคลื่อนไหวของสินค้าตามชื่อ / SKU / บาร์โค้ดได้อย่างรวดเร็ว

   ใช้ตัวกรอง เพื่อกรองตามสาขา สถานะเวอร์ชัน และประเภทผลิตภัณฑ์

   นอกจากนั้นคุณสามารถใช้คุณสมบัติการหมุนหน้าจอเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม .

   ความหมายของตัวชี้วัดในรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า:

   สินค้าคงเหลือต้นงวด จำนวนสินค้าคงเหลือต้นงวด: คือจำนวนสินค้าในยอดดุลสิ้นสุดของงวดที่แล้ว
   มูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวด: คือมูลค่าเมื่อสิ้นสุดงวดที่แล้ว
   รับเข้าระหว่างงวด จำนวนที่รับเข้า: จำนวนสินค้าที่รับเพิ่มเข้าคลังสินค้า
   สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น: จำนวนสินค้าเพิ่มขึ้นเมื่อตรวจสอบคลัง (จำนวนสินค้าคงคลังจริง> สินค้าคงคลังในระบบ)
   ปริมาณที่ได้รับจากคลังสินค้าอื่น: ปริมาณของสินค้าในใบส่งของจากคลังสินค้าอื่น
   จำนวนสินค้าที่ส่งคืน: จำนวนสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน
   จำนวนสินค้าที่ยกเลิก
   มูลค่าที่รับเข้า: รวมมูลค่าสินค้ารับเข้าใหม่ สินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น สินค้าที่ได้รับจากคลังสินค้าอื่น สินค้าที่ส่งคืน และสินค้าที่ยกเลิก
   ส่งออกระหว่างงวด ปริมาณการส่งออก: จำนวนสินค้าที่ได้จัดส่งแล้ว
   จำนวนที่ส่งคืนให้กับผู้ซัพพายเออร์: จำนวนที่ส่งคืนให้กับผู้ซัพพายเออร์
   ปริมาณที่ย้ายไปยังคลังสินค้าอื่น: จำนวนสินค้าเมื่อจัดส่งไปยังคลังสินค้าอื่น
   สินค้าคงคลังลดลง: ปริมาณสินค้าลดลงเมื่อตรวจจำนวนสินค้าคงคลัง (จำนวนสินค้าคงคลังจริง <สินค้าคงคลังในระบบ)
   มูลค่าการส่งออก: รวมมูลค่าสินค้าที่ขาย จำนวนที่ส่งคืนให้กับผู้ซัพพายเออร์ สินค้าย้ายไปยังคลังสินค้าอื่น และสินค้าคงคลังลดลง
   สินค้าคงเหลือสิ้นงวด จำนวนสินค้าคงคลังสิ้นงวด = จำนวนสินค้าคงเหลือต้นงวด + ยอดรวมที่รับเข้าระหว่างงวด - ยอดรวมที่ส่งออกระหว่างงวด
   มูลค่าสินค้าคงคลังสิ้นงวด = มูลค่าสินค้าคงคลังต้นงวด + มูลค่าที่เพิ่มขึ้น - มูลค่าที่ลดลง


   หากต้องการดูรายละเอียดของปริมาณการรับเข้า / ส่งออกให้คลิกที่ค่าปริมาณที่เกี่ยวข้องเพื่อดูปริมาณโดยละเอียดของธุรกรรมการส่งออก / รับเข้า


   4. รายงานต่ำกว่า - เกินมาตรฐาน

   หากต้องการดูรายงานการต่ำกว่ามาตรฐานหรือเกินมาตรฐานจากหน้าจอภาพรวมให้เลือกดูรายละเอียด คลังสินค้า > ต่ำกว่ามาตรฐานหรือเกินมาตรฐาน

   รายงานต่ำกว่ามาตรฐาน รายงานเกินมาตรฐาน
   สังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่คงเหลือ สังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เกินมาตรฐานที่คงเหลือ
   มาตรฐานขั้นต่ำ: ปริมาณขั้นต่ำของผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในคลังเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะไม่หยุดชะงักเนื่องจากสินค้าหมด มาตรฐานสูงสุด: จำนวนสินค้าสูงสุดที่ควรมีในคลังสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสินค้าในคลังสินค้ามากเกินไป

   จำนวนที่ต้องรับเข้า: จำนวนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่จะรับเข้าเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าคงคลังเท่ากับค่ามาตรฐานขั้นต่ำ

   จำนวนที่ต้องรับเข้า = ค่ามาตรฐานขั้นต่ำ - สินค้าคงคลัง

   จำนวนที่ต้องขาย: จำนวนผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออกเพื่อให้แน่ใจว่ามีสินค้าคงคลังเท่ากับมาตรฐานสูงสุด

   จำนวนที่ต้องขาย = สินค้าคงคลัง - มาตรฐานสูงสุด


   คุณเข้าถึงรายงานและเลือกสาขา ประเภทผลิตภัณฑ์ หรือค้นหาผลิตภัณฑ์ตามชื่อ / sku / บาร์โค้ด เพื่อตรวจสอบข้อมูลมาตรฐาน และมีแผนการรับเข้าและส่งออกเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าคงคลังไม่น้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนดไว้

   ด้านบนเป็นคำแนะนำในการใช้รายงานคลังสินค้าในแอปพลิเคชั่น Sapo การจัดการการขาย

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line @Sapo หรืออีเมล support@sapogo.com เพื่อได้รับคำแนะนำ

   ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!


   หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: