อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

รายงานทางการเงิน

รายงานการเงินช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลทางการเงินของร้านค้าซึ่งรวมถึง: กำไรขาดทุน การทำบัญชี หนี้ต้องเก็บ และหนี้ต้องจ่าย

1. ภาพรวมของรายงานการเงิน

เพื่อเข้าถึงรายงานการขายจากหน้าจอภาพรวมเลือกดูรายละเอียด > เลือกการเงิน

หรือเลือกเพิ่ม > รายงาน > การเงิน

หน้าจอรายงานจะปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถเลือกช่วงเวลาและสาขาเพื่อดูรายงานได้โดยคลิกที่วันที่และสาขา:

 • ระยะเวลา: วัน / สัปดาห์ / เดือน / หรือ 1 ช่วงเวลาที่กำหนดเอง
 • สาขา: เลือกดูสาขาเดียว หลายสาขา หรือทั้งหมด

ภาพรวมของรายงานการเงินให้ข้อมูลหลัก 3 รายการที่เกี่ยวข้องกับเวลา / สาขาที่คุณเลือก:

กำไรสุทธิ = รายได้สุทธิ - ต้นทุนสินค้า - ค่าใช้จ่ายในการขาย (ตัวเลขนำมาจากรายงานกำไรขาดทุนของร้านค้า)

 • คงเหลือสิ้นงวด = คงเหลือต้นงวด + รายได้รวม - รายจ่ายรวม
 • รายรับ / รายจ่ายรวม: มูลค่ารวมของรายรับ / รายจ่ยในงวด

รายงานหนี้ต้องเก็บ / หนี้ต้องจ่าย: อัตราส่วนหนี้สิน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน

ยอดเงินคงเหลือ:

หากต้องการดูรายละเอียดของตัวชี้วัดในรายงาน คลิกเพื่อเลือกรายงานที่เกี่ยวข้องในส่วนรายงานโดยละเอียด:

2. รายงานกำไรขาดทุน

หากต้องการเข้าถึงรายงานกำไรขาดทุนคุณต้องคลิกเพิ่ม > รายงาน> การเงิน > รายงานกำไรขาดทุน

คุณสามารถเลือกช่วงเวลา (วัน สัปดาห์ เดือน หรือช่วงเวลาที่กำหนดเอง) เลือกสาขาเพื่อดูรายงานกำไรและขาดทุน

คุณสามารถเลือกไอคอน เพื่อหมุนหน้าจอเพื่อดูตัวชี้วัด โดยละเอียด:

ความหมายของตัวชี้วัด

No. ตัวชี้วัด ความหมาย
1 รายได้

เป็นรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการคำนวณโดย (ราคาต่อหน่วย x จำนวน) + ค่าขนส่ง (ไม่รวมภาษี)

หมายเหตุ: ราคาต่อหน่วยไม่มีส่วนลดสินค้าและส่วนลดการสั่งซื้อทั้งหมด รายได้จะได้บันทึกเมื่อส่งสินค้าสำเร็จ

2 การหักรายได้

รวมส่วนลดการค้าและมูลค่าสินค้าส่งคืน

 • ส่วนลดการค้า: ส่วนลดรวมสำหรับการสั่งซื้อทั้งหมด (รวมส่วนลดสินค้าและส่วนลดการสั่งซื้อทั้งหมดเมื่อได้รับคะแนน)
 • มูลค่าสินค้าที่ถูกส่งคืน: จำนวนเงินทั้งหมดในใบสั่งส่งคืน
3 รายได้สุทธิ (3 = 1 - 2) รายได้ - การหักรายได้
4 ต้นทุนขาย

รวมต้นทุนค่าส่งออกสินค้าและรับเข้าสินค้าสำหรับสินค้าที่ถูกส่งคืน

 • ต้นทุนค่าส่งออกสินค้า = ราคา MAC x จำนวนสินค้าที่จัดส่งในช่วงเวลานั้น
 • ราคารับเข้าสินค้าที่ถูกส่งคืน = ราคารับเข้าสินค้า x จำนวนสินค้าที่ส่งคืน
5 กำไรขั้นต้น (5 = 3 - 4) รายได้สุทธิ - ต้นทุนขาย
6 ค่าใช้จ่าย

รวมค่าจัดส่งที่พันธมิตรจัดส่งและชำระด้วยคะแนน

 • การชำระเงินด้วยคะแนน: ลูกค้าชำระคำสั่งซื้อด้วยคะแนน (จำนวนเงินที่แปลงจากคะแนนเป็นเงิน)
 • ค่าจัดส่งที่ต้องจ่ายให้พันธมิตรจัดส่ง: จำนวนเงินที่ร้านค้าจ่ายสำหรับการจัดส่งคือค่าจัดส่งทั้งหมดของใบส่งของที่จัดส่งให้พันธมิตร
7 รายได้อื่น ๆ

รวมใบสำคัญรับได้สร้างเองและรายได้อื่น ๆ จากการส่งคืนสินค้า

 • ใบสำคัญรับได้สร้างเอง: ใบสำคัญรับได้สร้างเองบันทึกผลลัพธ์ทางธุรกิจ
 • รายได้อื่น ๆ จากการส่งคืนสินค้า: ส่วนต่างจากการชำระเงินคืนจากร้านค้าน้อยกว่าจำนวนเงินทั้งหมดในใบสั่งคืน
8 ค่าบริการอื่น ๆ จากบิลการชำระเงินที่ใช้งานอยู่พร้อมการบัญชีผลลัพธ์ทางธุรกิจ
9 กำไรอื่น ๆ (9 = 7 - 8) รายได้อื่น - ค่าใบริการอื่น ๆ
10 กำไรสุทธิ (10 = 5 - 6) กำไรขั้นต้น - ต้นทุน
11 กำไรสุทธิ (11 = 9 + 10) กำไรอื่น ๆ + กำไรสุทธิ
12 อัตรากำไรขั้นต้น [12 = (5/1) x 100] (กำไรขั้นต้น / รายได้) x 100
13 อัตรากำไรขั้นต้น[13 = (10/1) x 100] (กำไรสุทธิ / รายได้) x 100
14 อัตรากำไรสุทธิ [14 = (11/1) x 100] (กำไรสุทธิ / รายได้) x 100
15 สัดส่วนหลักทรัพย์เชิงพาณิชย์ต่อรายได้ (ส่วนลดการค้า / รายได้) x 100
16 สัดส่วนผลตอบแทนจากการขาย (ผลตอบแทนจากการขาย / รายได้) x 100


3.รายงานสมุดเงินสด

คุณสมบัติ สมุดเงินสด ช่วยให้คุณจัดการกระแสเงินสดทั้งหมดของร้านค้าผ่านการรับและการชำระเงิน

เมื่อดำเนินการขาย การติดตามหนี้ของลูกค้า ... ระบบจะสร้างใบเสร็จรับเงินในส่วนเครื่องบันทึกเงินสดสำหรับกระแสเงินสดนี้โดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับการชำระเงินเมื่อเกิดธุรกรรมรับเข้าสินค้า ชำระหนี้ให้กับซัพพลายเออร์ ... ระบบจะสร้างสลิปการชำระเงินที่จะบันทึกการดำเนินการนี้

เครื่องบันทึกสมุดเงินสดทำงานตามหลักการคือ เมื่อมีเงินเข้ามามีใบสำคัญรับ และเมื่อเงินออกไปมีใบสำคัญจ่าย

หากต้องการดู สมุดเงินสด คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้: เลือกเพิ่ม > รายงาน > การเงิน > สมุดเงินสด

หน้าจอสมุดเงินสดจะปรากฏขึ้นซึ่งคุณจะกรองเวลา / สาขาเพื่อดูกระแสเงินสดเข้าและออก

คุณสามารถใช้ตัวกรอง เพื่อกรองตามประเภทบัญชี ประเภทใบสำคัญรับ / ใบสำคัญจ่าย วิธีการชำระเงิน และพนักงาน

นอกจากนั้นคุณสามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาเพื่อค้นหาธุรกรรมที่ถูกต้องด้วยรหัสใบสำคัญรับ / ใบสำคัญจ่ายที่อยากเจอ

หากต้องการดูรายละเอียดการทำธุรกรรมคลิกที่รหัสใบเสร็จที่เกี่ยวข้อง:

4. รายงานหนี้ต้องเก็บ

รายงานหนี้ต้องเก็บช่วยให้คุณสามารถสรุปหนี้สินของลูกค้าแต่ละรายได้

หากต้องการดู สมุดเงินสด คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้: เลือกเพิ่ม > รายงาน> การเงิน > หนี้ต้องเก็บ

คุณเลือกเวลาที่จะดูหนี้

หากต้องการดูรายละเอียดหนี้ คลิกที่ชื่อของลูกค้าแต่ละราย:

5. รายงานหนี้ต้องจ่าย

รายงานเจ้าหนี้ช่วยให้คุณสามารถสรุปหนี้สินต้องจ่ายให้ซัพพลายเออร์แต่ละราย

หากต้องการดู สมุดเงินสด คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้: เลือกเพิ่ม > รายงาน > การเงิน > หนี้ต้องจ่าย

คุณเลือกเวลาที่จะดูหนี้

ด้านบนเป็นคำแนะนำในการใช้รายงานการเงินในแอปพลิเคชัน Sapo การจัดการการขายของ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line @Sapo หรืออีเมล support@sapogo.com เพื่อได้รับคำแนะนำ

ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: